I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi Bc. Annou Burdovou, se sídlem Sportovní 3203, 276 01 – Mělník, IČ 02778513, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku Městského úřadu Mělník (dále jen „Prodávající“) a fyzickou osobou, která prostřednictvím webového rozhraní Prodávající na adrese aburdova.cz zakoupí zboží či službu (dále jen „Kupující“).
 2. Tyto VOP se vztahují k nákupu zboží (knih, dárkových předmětů, konzultací, kurzů a dalších služeb (dále jen „zboží“ či „služba“) objednaných přes webové rozhraní Prodávajícího (tzn. v e-shopu aburdova.cz/obchod či prostřednictvím kontaktních formulářů na aburdova.cz) a také prostřednictvím elektronické pošty na adrese a.burdova@email.cz či info@aburdova.cz.
 3. Nákup Zboží či Služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, jsou nadřazena textu VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek souvisí.
 4. Nákupem Zboží či Služeb Kupující vyjadřuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi. V případě nejasností má možnost se s Prodávajícím spojit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách Prodávajícího a nechat si otázky objasnit.
 5. Problémy, které příp. neřeší VOP či Kupní smlouva, se řídí platnými zákony ČR.

 

II.

Definice pojmů

 

 1. PRODÁVAJÍCÍ

Bc. Anna Burdová, se sídlem/místem podnikání: Sportovní 3203, 276 01 – Mělník

Kontaktní telefon: +420 737 344 941

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@aburdova.cz

 

 1. KUPUJÍCÍ

Kupující je osoba, jež prostřednictvím webového rozhraní  uzavře s Prodávající Kupní smlouvu, a zakoupí tím Zboží či službu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), nebo spotřebitel.

 

 1. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud fyzická osoba do objednávky uvede IČO, bude s ní Kupní smlouva uzavřena jako s podnikatelem, nikoli jako se spotřebitelem.

 

 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 

 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující setkali osobně, neboť ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Učiněním objednávky tímto způsobem Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupující objednává Zboží či Službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného Zboží či Služby. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. Pro Zboží či Služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob platby.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky bude Kupující informován e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že Prodávající objednávku přijímá, zašle Kupujícímu informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí jeho objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V případě pochybností může Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se Prodávající dále nezabývá.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě – tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany Prodávající a tyto VOP. Smlouvu archivuje Prodávající v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.

Cena Zboží a Služeb

 

 1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena Zboží či Služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a jak dlouho akční cena platí.
 2. V případě online služeb (kurzů, posudků literárních děl, členství nebo online konzultací) nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je konečná.
 3. V případě zboží je ke kupní ceně přičítána cena za balné a dopravu.
 4. U služby, jejíž odvedení je vázáno na předem smluvené místo (beseda v knihovně či ve škole, autorské čtení, workshop atp.) je přičítán poplatek za dopravu a případně fixní poplatek za ubytování. Celková cena je Kupujícímu sdělena před uzavřením objednávky.
 5. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Zboží či Služby v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři) nebo (v případě bodu C odst. 1) odsouhlasená Kupujícím prostřednictvím telefonu či elektronické pošty. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, není Prodávající povinna zboží či službu za takovou zjevně chybnou cenu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již ze strany Kupujícího došlo k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávající, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Prodávající a Kupujícím k výslovné dohodě na jiné ceně.
 6. Není-li výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinna dodat Kupujícímu Zboží či Službu až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává Zboží či Služba ve vlastnictví Prodávající.
 7. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávající. Pokyn k platbě obdrží Kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je nutné uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Zboží či Služba co nejdříve dodána.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být výslovně dohodnuty mezi Prodávající a Kupujícím. Kupní cena se hradí v českých korunách (v případě, že by došlo k platbě v jiné měně a konverzi do Kč, je nutné zohlednit stávající kurz měny, aby byla částka uhrazena celá).

 1. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky.
 2. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávající. Po přijetí platby je Kupujícímu nejdéle do tří pracovních dnů vystaven doklad.
 3. Zboží či Službu není možné hradit formou splátkového kalendáře, jestliže se Prodávající a Kupující výslovně nedohodnou jinak.
 4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

V.

Dodací podmínky

 

 1. Na způsobu dodání online služeb se Prodávající a Kupující dohodnou po uzavření a uhrazení objednávky. Komunikace probíhá zejm. formou online konzultací, předávání dohodnutých materiálů prostřednictvím elektronické pošty či sdílením na cloudových úložištích (např. Google Drive, Dropbox, iCloud atp.) .
 2. Fyzické Zboží (knihy, dárkové předměty apod.) bude zasláno po uhrazení kupní ceny a dopravy na Kupujícím sdělenou doručovací adresu nebo výdejní místo.
 3. Na formě a termínu dodání Služby, jejíž vyhotovení je vázáno na dohodnuté místo (beseda nebo autorské čtení ve škole či knihovně, workshop apod.) , se Prodávající s Kupujícím dohodnou.
 4. Délka dodací lhůty závisí na připsání platby na účet Prodávajícího a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online Služba (konzultace či kurz) dodána/zahájena nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet Prodávajícího (nedohodnou-li se obě strany jinak).
 5. NÁKLADY NA DOPRAVU. U online Služeb se náklady na dopravu neúčtují. U Zboží se řídí platným ceníkem zásilkových služeb (Česká pošta a Zásilkovna) a odvíjí se také od rozměrů a hmotnosti zásilky. Cena dopravy je vždy uvedena v předposledním kroku Objednávky. U Služeb typu besedy, autorského čtení či workshopu může být účtován poplatek za náklady na cestu a případné ubytování.
 6. Prodávající doporučuje Kupujícímu po dodání Zboží či Služby co nejdříve zkontrolovat dostupnost a bezvadnost obsahu. Zjistí-li Kupující nedostatky nebo vady, neprodleně kontaktuje Prodávajícího. Stejně tak, zjistí-li krátce před nebo po zahájení dodávky online Služby (konzultace, lektorace, kurzu apod.), že z technických či jiných důvodů nemůže Službu využít, musí o tom Prodávajícího co nejdříve vyrozumět.
 7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online obsahem (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 

 1. Digitální obsah (online konzultace, kurz či lektorace díla) je Prodávajícím zasílán výhradně Kupujícímu na elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah k plné funkčnosti vyžaduje, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah lze otevřít v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku, nebo v odpovídajících mobilních aplikacích. Pro online Služby je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či nedostatečnosti internetového připojení na straně Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru, za což Prodávající také nenese odpovědnost. Webové stránky mohou být aktualizovány (a tedy dočasně nedostupné) bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu autora a Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Online kurz nebo členství v kurzu slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob.

 

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, pokud online kurz nebo členství v kurzu nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě Kupující informuje Prodávajícího elektronicky na info@aburdova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci musí Kupující uvést, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a pokud možno přiloží i doklad o koupi Zboží nebo Služby. Odstoupení není nutné nijak odůvodňovat. Uvedená 14denní lhůta platí i pro zboží či službu, které nebyly využity a poškozeny. V opačném případě takové zboží anebo  služba není předmětem reklamace, a úhrada zůstane Prodávající v celkové výši.
 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na info@aburdova.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.
 3. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP).
 4. Prodávající je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení povinností z Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 5. Je-li Kupujícímu společně s online kurzem nebo členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi ním a Prodávajícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Prodávající odpovídá za to, že Zboží či Služby při odeslání nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že online kurz nebo zboží bylo vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Zboží či Služby za nové, nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového online kurzu, služby nebo zboží bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že by Prodávající nebyla schopna nové Zboží či Službu nebo zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že Zboží nebo Služba má vadu, nebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Zboží či Služby, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyly Zboží či Služba dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“, a zkontrolujte s místní poštou. Pokud ani tam odkaz nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Prosím, k reklamaci přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit s vašimi stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na těchto stránkách (zde: https://aburdova.cz/zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju/).
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že v případě kurzů a lektorace děl nenesu odpovědnost za váš případný neúspěch. Výsledky závisí na schopnostech a dalších okolnostech, na které nemám vliv. Online Služby zároveň nemohou nahradit osobní konzultaci.
 5. Veškeré materiály, které poskytuji ke studiu či jako podklady k další práci (výukové materiály, poznámky, analýzy, návody a doporučení) jsou mým duševním vlastnictvím a jako takové jsou chráněné autorským právem. Jsou určené pouze vám a jakékoli šíření z vaší strany by bylo protiprávní.
 6. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2020

 

 

Pin It on Pinterest

Share This